ماڊيول:Portal bar

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان
Jump to navigation ڳولا ڏانهن هلو

Documentation for this module may be created at ماڊيول:Portal bar/doc

-- This module implements {{portal bar}}.

local p = {}

local htmlBuilder = require( 'Module:HtmlBuilder' )
local buildNavbox = require( 'Module:Navbox' )._navbox
local getImageName = require( 'Module:Portal' ).image
local yesno = require( 'Module:Yesno' )

-- Builds the portal bar used by {{portal bar}}.
function p._main( portals, args )
  if #portals < 1 then return '' end -- Don't display a blank navbox if no portals were specified.
  local list = htmlBuilder.create( 'ul' )
  for i, portal in ipairs( portals ) do
    list
      .tag( 'li' )
        .css( 'display', 'inline' )
        .css( 'white-space', 'nowrap' )
        .tag( 'span' )
          .css( 'margin', 'auto 0.5em' )
          .wikitext( mw.ustring.format( '[[File:%s|24x21px]]', getImageName{ portal } ) )
          .done()
        .tag( 'span' )
          .css( 'font-weight', 'bold' )
          .wikitext( mw.ustring.format( '[[باب:%s|باب %s ]]', portal, portal ) )
  end
  if yesno( args.border ) == false then -- Don't display a border if args.border is "no", "n", "false", 0 or false.
    local root = htmlBuilder.create( 'div' )
    root
      .addClass( 'noprint' )
      .css( 'width', '100%' )
      .css( 'text-align', 'center' )
      .css( 'padding', '1px' )
      .css( 'font-size', '88%' )
      .wikitext( tostring( list ) )
    return tostring( root )
  else
    return buildNavbox{
      name = 'Portal bar',
      bodyclass = 'noprint',
      list1 = tostring( list )
    }
  end
end

-- Processes external arguments and sends them to the other functions.
function p.main( frame )
  -- If called via #invoke, use the args passed into the invoking
  -- template, or the args passed to #invoke if any exist. Otherwise
  -- assume args are being passed directly in from the debug console
  -- or from another Lua module.
  local origArgs
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    origArgs = frame:getParent().args
    for k, v in pairs( frame.args ) do
      origArgs = frame.args
      break
    end
  else
    origArgs = frame
  end
  -- Process the args to make an array of portal names that can be used with ipairs. We need to use ipairs because we want to list
  -- all the portals in the order they were passed to the template, but we also want to be able to deal with positional arguments
  -- passed explicitly, for example {{portal|2=Politics}}. The behaviour of ipairs is undefined if nil values are present, so we
  -- need to make sure they are all removed.
  local portals, args = {}, {}
  for k, v in pairs( origArgs ) do
    if type( k ) == 'number' and type( v ) == 'string' then -- Make sure we have no non-string portal names.
      if mw.ustring.find( v, '%S' ) then -- Remove blank values.
        table.insert( portals, k )
      end
    elseif type( k ) ~= 'number' then -- Separate named arguments from portals.
      if type( v ) == 'string' then
        v = mw.text.trim( v )
      end
      args[ k ] = v
    end
  end
  table.sort( portals )
  for i, v in ipairs( portals ) do
    portals[ i ] = mw.text.trim( origArgs[ v ] ) -- Swap keys with values, trimming whitespace.
  end
  return p._main( portals, args )
end

return p