ماڊيول:Location map/data/World

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان
Jump to navigation ڳولا ڏانهن هلو

require('Module:No globals')

local p = {}

local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs

local function round(n, decimals) local pow = 10^(decimals or 0) return math.floor(n * pow + 0.5) / pow end

function p.getMapParams(map, frame) if not map then error('The name o the location map defineetion tae uise maun be specifeed', 2) end local moduletitle = mw.title.new('Module:Location map/data/' .. map) if not moduletitle then error(string.format('%q is nae a valid name for a location map defineetion', map), 2) elseif moduletitle.exists then local mapData = mw.loadData('Module:Location map/data/' .. map) return function(name, params) if name == nil then return 'Module:Location map/data/' .. map elseif mapData[name] == nil then return elseif params then return mw.message.newRawMessage(tostring(mapData[name]), unpack(params)):plain() else return mapData[name] end end elseif mw.title.new('Template:Location map ' .. map).exists then local cache = {} if type(frame) ~= 'table' or type(frame.expandTemplate) ~= 'function' then error('A frame must be provided when using a legacy location map') end return function(name, params) if params then return frame:expandTemplate{title = 'Location map ' .. map, args = { name, unpack(params) }} else if name == nil then return 'Template:Location map ' .. map elseif cache[name] == nil then cache[name] = frame:expandTemplate{title = 'Location map ' .. map, args = { name }} end return cache[name] end end else error('Unable to find the specified location map definition. Neither "Module:Location map/data/' .. map .. '" nor "Template:Location map ' .. map .. '" exists', 2) end end

function p.data(frame, args, map) if not args then args = getArgs(frame, {frameOnly = true}) end if not map then map = p.getMapParams(args[1], frame) end local params = {} for k,v in ipairs(args) do if k > 2 then params[k-2] = v end end return map(args[2], #params ~= 0 and params) end

local hemisphereMultipliers = { longitude = { W = -1, w = -1, E = 1, e = 1 }, latitude = { S = -1, s = -1, N = 1, n = 1 } }

local function decdeg(degrees, minutes, seconds, hemisphere, decimal, direction) if decimal then if degrees then error('Decimal and DMS degrees cannot both be provided for ' .. direction, 2) elseif minutes then error('Minutes can only be provided with DMS degrees for ' .. direction, 2) elseif seconds then error('Seconds can only be provided with DMS degrees for ' .. direction, 2) elseif hemisphere then error('A hemisphere can only be provided with DMS degrees for ' .. direction, 2) end local retval = tonumber(decimal) if retval then return retval end error('The value "' .. decimal .. '" provided for ' .. direction .. ' is nae valid', 2) elseif seconds and not minutes then error('Seiconds war providit for ' .. direction .. ' withoot meenits an aw bein providit', 2) elseif not degrees then if minutes then error('Meenits wear providit for ' .. direction .. ' withoot degrees an aw bein providit', 2) elseif hemisphere then error('Meenits wear providit for ' .. direction .. ' withoot degrees an aw bein providit', 2) elseif hemisphere then error('A hemisphere wis providit for ' .. direction .. ' withoot degrees an aw bein providit', 2) end return nil end decimal = tonumber(degrees) if not decimal then error('The degree vailyie "' .. degrees .. '" providit for ' .. direction .. ' is nae valid', 2) elseif minutes and not tonumber(minutes) then error('The meenit vailyie "' .. minutes .. '" providit for ' .. direction .. ' is nae valid', 2) elseif seconds and not tonumber(seconds) then error('The seicont vailyie "' .. seconds .. '" providit for ' .. direction .. ' is nae valid', 2) end decimal = decimal + (minutes or 0)/60 + (seconds or 0)/3600 if hemisphere then local multiplier = hemisphereMultipliers[direction][hemisphere] if not multiplier then error('The hemisphere "' .. hemisphere .. '" providit for ' .. direction .. ' is nae valid', 2) end decimal = decimal * multiplier end return decimal end

-- Finds a parameter in a transclusion of Coordinates: Missing latitude
Invalid arguments have been passed to the {{#coordinates:}} function. local function coord2text(para,coord) -- this should be changed for languages which do not use Arabic numerals or the degree sign local result = mw.text.split(mw.ustring.match(coord,'%-?[%.%d]+°[NS] %-?[%.%d]+°[EW]') or , '[ °]') if para == 'longitude' then result = {result[3], result[4]} end if not tonumber(result[1]) or not result[2] then return error('Malformed coordinates value', 2) end return tonumber(result[1]) * hemisphereMultipliers[para][result[2]] end

-- effectively make removeBlanks false for caption and maplink, and true for everything else -- if useWikidata is present but blank, convert it to false instead of nil -- p.top, p.bottom, and their callers need to use this function p.valueFunc(key, value) if value then value = mw.text.trim(value) end if value ~= or key == 'caption' or key == 'maplink' then return value elseif key == 'useWikidata' then return false end end

local function getContainerImage(args, map) if args.AlternativeMap then return args.AlternativeMap elseif args.relief and map('image1') ~= then return map('image1') else return map('image') end end

function p.top(frame, args, map) if not args then args = getArgs(frame, {frameOnly = true, valueFunc = p.valueFunc}) end if not map then map = p.getMapParams(args[1], frame) end local width local default_as_number = tonumber(mw.ustring.match(tostring(args.default_width),"%d*")) if not args.width then width = round((default_as_number or 240) * (tonumber(map('defaultscale')) or 1)) elseif mw.ustring.sub(args.width, -2) == 'px' then width = mw.ustring.sub(args.width, 1, -3) else width = args.width end local width_as_number = tonumber(mw.ustring.match(tostring(width),"%d*")) or 0;

  if width_as_number == 0 then
  	-- check to see if width is junk. If it is, then use default calculation
  	width = round((default_as_number or 240) * (tonumber(map('defaultscale')) or 1))
  	width_as_number = tonumber(mw.ustring.match(tostring(width),"%d*")) or 0;
  end	
  if args.max_width ~= "" and args.max_width ~= nil then
    -- check to see if width bigger than max_width
    local max_as_number = tonumber(mw.ustring.match(args.max_width,"%d*")) or 0;
    if width_as_number>max_as_number and max_as_number>0 then
      width = args.max_width;
    end
  end
local retval = args.float == 'center' and '
' or

if args.caption and args.caption ~= and args.border ~= 'infobox' then

retval = retval .. '
' or '">')

else

retval = retval .. '
'

end local image = getContainerImage(args, map) retval = string.format( '%s%s%s', retval, image, width, args.alt or ((args.label or mw.title.getCurrentTitle().text) .. ' is locatit in ' .. map('name')), args.maplink and ('|link=' .. args.maplink) or ) if args.caption and args.caption ~= then if mw.ustring.find(args.caption, '##') then retval = retval .. end end if args.overlay_image then

return retval .. ''

else return retval end end

function p.bottom(frame, args, map) if not args then args = getArgs(frame, {frameOnly = true, valueFunc = p.valueFunc}) end if not map then map = p.getMapParams(args[1], frame) end

local retval = '
'

if not args.caption or args.border == 'infobox' then if args.border then

retval = retval .. '
'

else

retval = retval .. '
'

end retval = retval .. (args.caption or (args.label or mw.title.getCurrentTitle().text) .. ' (' .. map('name') .. ')')

.. '
'

elseif args.caption ~= then -- This is not the pipe trick. We're creating a link with no text on purpose, so that CSS can give us a nice image

retval = retval .. '
' .. args.caption .. '
'

end if args.switcherLabel then retval = retval .. '' elseif args.autoSwitcherLabel then retval = retval .. '' end

retval = retval .. '
'

if args.caption_undefined then mw.log('Removed parameter caption_undefined used.') local parent = frame:getParent() if parent then mw.log('Parent is ' .. parent:getTitle()) end mw.logObject(args, 'args') retval = retval .. end if map('skew') ~= or map('lat_skew') ~= or map('crosses180') ~= or map('type') ~= then mw.log('Removed parameter used in map definition ' .. map()) local key = (map('skew') ~= and 'skew' or ) .. (map('lat_skew') ~= and 'lat_skew' or ) .. (map('crosses180') ~= and 'crosses180' or ) .. (map('type') ~= and 'type' or ) retval = retval .. end if string.find(map('name'), '|', 1, true) then mw.log('Pipe used in name of map definition ' .. map()) retval = retval .. end if args.float == 'center' then

retval = retval .. '
'

end return retval end local function markOuterDiv(x, y, imageDiv, labelDiv) return mw.html.create('div') :cssText('position:absolute;top:' .. round(y, 3) .. '%;left:' .. round(x, 3) .. '%') :node(imageDiv) :node(labelDiv) end

local function markImageDiv(mark, marksize, label, link, alt, title) local builder = mw.html.create('div') :cssText('position:absolute;left:-' .. round(marksize / 2) .. 'px;top:-' .. round(marksize / 2) .. 'px;line-height:0') :attr('title', title) if marksize ~= 0 then builder:wikitext(string.format( '%s', mark, marksize, marksize, label, link, alt and ('|alt=' .. alt) or )) end return builder end

local function markLabelDiv(label, label_size, label_width, position, background, x, marksize) if tonumber(label_size) == 0 then return mw.html.create('div'):cssText('font-size:0%;position:absolute'):wikitext(label) end local builder = mw.html.create('div') :cssText('font-size:' .. label_size .. '%;line-height:110%;position:absolute;width:' .. label_width .. 'em') local distance = round(marksize / 2 + 1) local spanCss if position == 'top' then -- specified top builder:cssText('bottom:' .. distance .. 'px;left:' .. (-label_width / 2) .. 'em;text-align:center') elseif position == 'bottom' then -- specified bottom builder:cssText('top:' .. distance .. 'px;left:' .. (-label_width / 2) .. 'em;text-align:center') elseif position == 'left' or (tonumber(x) > 70 and position ~= 'right') then -- specified left or autodetected to left builder:cssText('top:-0.75em;right:' .. distance .. 'px;text-align:right') spanCss = 'float:right' else -- specified right or autodetected to right builder:cssText('top:-0.75em;left:' .. distance .. 'px;text-align:left') spanCss = 'float:left' end builder = builder:tag('span') :cssText('padding:1px') :cssText(spanCss) :wikitext(label) if background then builder:cssText('background-color:' .. background) end return builder:done() end

local function getX(longitude, left, right) local width = (right - left) % 360 if width == 0 then width = 360 end local distanceFromLeft = (longitude - left) % 360 -- the distance needed past the map to the right equals distanceFromLeft - width. the distance needed past the map to the left equals 360 - distanceFromLeft. to minimize page stretching, go whichever way is shorter if distanceFromLeft - width / 2 >= 180 then distanceFromLeft = distanceFromLeft - 360 end return 100 * distanceFromLeft / width end

local function getY(latitude, top, bottom) return 100 * (top - latitude) / (top - bottom) end

function p.mark(frame, args, map) if not args then args = getArgs(frame, {wrappers = 'Template:Location map~'}) end local mapnames = {} if not map then if args[1] then map = {} for mapname in mw.text.gsplit(args[1], '#', true) do map[#map + 1] = p.getMapParams(mw.ustring.gsub(mapname, '^%s*(.-)%s*$', '%1'), frame) mapnames[#mapnames + 1] = mapname end if #map == 1 then map = map[1] end else map = p.getMapParams('World', frame) args[1] = 'World' end end if type(map) == 'table' then local outputs = {} local oldargs = args[1] for k,v in ipairs(map) do args[1] = mapnames[k] outputs[k] = tostring(p.mark(frame, args, v)) end args[1] = oldargs return table.concat(outputs, '#PlaceList#') .. '#PlaceList#' end local x, y, longitude, latitude longitude = decdeg(args.lon_deg, args.lon_min, args.lon_sec, args.lon_dir, args.long, 'longitude') latitude = decdeg(args.lat_deg, args.lat_min, args.lat_sec, args.lat_dir, args.lat, 'latitude') if args.excludefrom then -- If this mark is to be excluded from certain maps entirely (useful in the context of multiple maps) for exclusionmap in mw.text.gsplit(args.excludefrom, '#', true) do -- Check if this map is excluded. If so, return an empty string. if args[1] == exclusionmap then return end end

end if args.coordinates then -- Temporarily removed to facilitate infobox conversion. See Wikipedia:Coordinates in infoboxes -- if longitude or latitude then -- error('Coordinates from Module:Coordinates and individual coordinates cannot both be provided') -- end longitude = coord2text('longitude', args.coordinates) latitude = coord2text('latitude', args.coordinates) elseif not longitude and not latitude and args.useWikidata then -- If they didn't provide either coordinate, try Wikidata. If they provided one but not the other, don't. local entity = mw.wikibase.getEntity() if entity and entity.claims and entity.claims.P625 and entity.claims.P625[1].mainsnak.snaktype == 'value' then local value = entity.claims.P625[1].mainsnak.datavalue.value longitude, latitude = value.longitude, value.latitude end end if not longitude then error('No value was provided for longitude') elseif not latitude then error('No value was provided for latitude') end local builder = mw.html.create() if (not args.lon_deg) ~= (not args.lat_deg) then builder:wikitext() elseif (not args.lon_min) ~= (not args.lat_min) then builder:wikitext() elseif (not args.lon_sec) ~= (not args.lat_sec) then builder:wikitext() elseif (not args.lon_dir) ~= (not args.lat_dir) then builder:wikitext() elseif (not args.long) ~= (not args.lat) then builder:wikitext() end if args.skew or args.lon_shift or args.markhigh then mw.log('Removed parameter used in invocation.') local parent = frame:getParent() if parent then mw.log('Parent is ' .. parent:getTitle()) end mw.logObject(args, 'args') local key = (args.skew and 'skew' or ) .. (args.lon_shift and 'lon_shift' or ) .. (args.markhigh and 'markhigh' or ) builder:wikitext() end if map('x') ~= then x = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(map('x', { latitude, longitude }))) else x = tonumber(getX(longitude, map('left'), map('right'))) end if map('y') ~= then y = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(map('y', { latitude, longitude }))) else y = tonumber(getY(latitude, map('top'), map('bottom'))) end if (x < 0 or x > 100 or y < 0 or y > 100) and not args.outside then mw.log('Mark placed outside map boundaries without outside flag set. x = ' .. x .. ', y = ' .. y) local parent = frame:getParent() if parent then mw.log('Parent is ' .. parent:getTitle()) end mw.logObject(args, 'args') local key = frame:preprocess('ماڊيول:Location map/data/World') builder:wikitext() end local mark = args.mark or map('mark') if mark == then mark = 'Red pog.svg' end local marksize = tonumber(args.marksize) or tonumber(map('marksize')) or 8 local imageDiv = markImageDiv(mark, marksize, args.label or mw.title.getCurrentTitle().text, args.link or , args.alt, args[2]) local labelDiv if args.label and args.position ~= 'none' then labelDiv = markLabelDiv(args.label, args.label_size or 90, args.label_width or 6, args.position, args.background, x, marksize) end return builder:node(markOuterDiv(x, y, imageDiv, labelDiv)) end

local function switcherSeparate(s) if s == nil then return {} end local retval = {} for i in string.gmatch(s .. '#', '([^#]*)#') do i = mw.text.trim(i) retval[#retval + 1] = (i ~= and i) end return retval end

function p.main(frame, args, map) local caption_list = {} if not args then args = getArgs(frame, {wrappers = 'Template:Location map', valueFunc = p.valueFunc}) end if args.useWikidata == nil then args.useWikidata = true end if not map then if args[1] then map = {} for mapname in string.gmatch(args[1], '[^#]+') do map[#map + 1] = p.getMapParams(mw.ustring.gsub(mapname, '^%s*(.-)%s*$', '%1'), frame) end if args['caption'] then if args['caption'] == "" then while #caption_list < #map do caption_list[#caption_list + 1] = args['caption'] end else for caption in mw.text.gsplit(args['caption'], '##', true) do caption_list[#caption_list + 1] = caption end end end if #map == 1 then map = map[1] end else map = p.getMapParams('World', frame) end end if type(map) == 'table' then local altmaps = switcherSeparate(args.AlternativeMap) if #altmaps > #map then error(string.format('%d AlternativeMaps were provided, but only %d maps were provided', #altmaps, #map)) end local overlays = switcherSeparate(args.overlay_image) if #overlays > #map then error(string.format('%d overlay_images were provided, but only %d maps were provided', #overlays, #map)) end if #caption_list > #map then error(string.format('%d captions were provided, but only %d maps were provided', #caption_list, #map)) end local outputs = {} args.autoSwitcherLabel = true for k,v in ipairs(map) do args.AlternativeMap = altmaps[k] args.overlay_image = overlays[k] args.caption = caption_list[k] outputs[k] = p.main(frame, args, v) end

return '
' .. table.concat(outputs) .. '
'

else return p.top(frame, args, map) .. tostring( p.mark(frame, args, map) ) .. p.bottom(frame, args, map) end end

return p


return require('Module:Location map/data/Earth')