مواد ڏانھن ٽپ ڏيو

ماڊيول:Infobox body of water tracking

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان

Documentation for this module may be created at ماڊيول:Infobox body of water tracking/doc

local p = {}

function p.tracking(frame)
  local function isblank( val ) 
    return (val == nil) or val:match('^[%s]*$')
  end
  
  local function hasnoconvert( val )
  	local res = nil
  	val = mw.text.killMarkers(val)
  	if val:match('[0-9]') then
  		res = 1
  		if val:match('[%(][−0-9%.]') and val:match('[%)]') then
  			res = nil
  		end
		end
		return res
	end
  
  local cats = ''
  local args = frame:getParent().args
  local AZ = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
  local warnmsg = {}
  
  if (isblank(args['image']) and isblank(args['image_lake']) ) then
  	if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
	    cats = cats .. '[[Category:Articles using infobox body of water without image]]'
	  end
  end
  
  if isblank(args['coords']) and isblank(args['coordinates']) then 
  	if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
	    cats = cats .. '[[Category:Articles using infobox body of water without coordinates]]'
	  end
  end
 
  local duplicate_parameters = 0
	local duplicate_list = {
		{'child', 'embed'},
    {'name', 'lake_name'},
    {'image', 'image_lake'},
    {'alt', 'alt_lake'},
    {'caption', 'caption_lake'},
    {'coordinates', 'coords'},
    {'lake_type', 'type'},
    {'ocean_type', 'type'},
    {'lake_type', 'ocean_type'},
    {'part_of', 'parent'},
    {'basin_countries', 'countries'},
    {'catchment_km2', 'catchment'},
    {'length_km', 'length'},
    {'width_km', 'width'},
    {'area_km2', 'area'},
    {'depth_m', 'depth'},
    {'max-depth_m', 'max-depth'},
    {'volume_km3', 'volume'},
    {'shore_km', 'shore'},
    {'elevation_m', 'elevation'},
    {'settlements', 'cities'},
    {'extra', 'nrhp'},
    {'extra', 'embedded'},
    {'embedded', 'nrhp'}
  }
  for i, params in ipairs(duplicate_list) do
  	if args[params[1]] and args[params[2]] then
  		duplicate_parameters = duplicate_parameters + 1
  		table.insert(warnmsg, 'Cannot use <code>' .. params[1] .. '</code> and <code>' .. params[2] .. '</code> at the same time.')
  	end
  end
  if (duplicate_parameters > 0) then
    cats = cats .. '[[Category:Pages using infobox body of water with ' ..
    	'duplicate parameters|' .. 
    	string.sub(AZ, duplicate_parameters, duplicate_parameters+1) .. ']]'
  end
  
  local no_convert_parameters = 0
  local dim_list = {
  	'catchment', 'length', 'width', 'area', 'depth', 'max-depth', 'volume',
  	'shore', 'elevation', 'temperature_low', 'temperature_high'}
	for i, param in ipairs(dim_list) do
	  if hasnoconvert(args[param] or '') then
	   no_convert_parameters = no_convert_parameters + 1
	   table.insert(warnmsg, 'Unconverted dimensions in <code>' .. param .. '</code>')
		end
	end
  if (no_convert_parameters > 0) then
    if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
       cats = cats .. '[[Category:Pages using infobox body of water with a non-automatically converted dimension|' ..
    	string.sub(AZ,no_convert_parameters, no_convert_parameters+1) .. ']]'
    end
  end
  
  if #warnmsg > 0 then
		if frame:preprocess( "{{REVISIONID}}" ) == "" then
			cats = '<div class="hatnote" style="color:red"><strong>Infobox body of water warning:</strong> ' .. table.concat(warnmsg, '<br>') .. '</div>' .. cats
		end
	end

  return cats
end
  
return p