ماڊيول:Formatnum

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان
Jump to navigation ڳولا ڏانهن هلو

Documentation for this module may be created at ماڊيول:Formatnum/doc

-- This module is intended to replace the functionality of Template:Formatnum and related templates.
local p = {}

function p.main(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local prec  = args.prec or ''
  local sep   = args.sep or ''
  local number = args[1] or args.number or ''
  local lang  = args[2] or args.lang or ''
  -- validate the language parameter within MediaWiki's caller frame
  if lang == "arabic-indic" then -- only for back-compatibility ("arabic-indic" is not a SupportedLanguage)
    lang = "fa" -- better support than "ks"
  elseif lang == '' or not mw.language.isSupportedLanguage(lang) then
    -- Note that 'SupportedLanguages' are not necessarily 'BuiltinValidCodes', and so they are not necessarily
    -- 'KnownLanguages' (with a language name defined at least in the default localisation of the local wiki).
    -- But they all are ValidLanguageCodes (suitable as Wiki subpages or identifiers: no slash, colon, HTML tags, or entities)
    -- In addition, they do not contain any capital letter in order to be unique in page titles (restriction inexistant in BCP47),
    -- but they may violate the standard format of BCP47 language tags for specific needs in MediaWiki.
    -- Empty/unspecified and unsupported languages are treated here in Commons using the user's language,
    -- instead of the local 'ContentLanguage' of the Wiki.
    lang = frame:callParserFunction( "int", "lang" ) -- get user's chosen language
  end
  return p.formatNum(number, lang, prec, sep ~= '')
end

local digit = { -- substitution of decimal digits for languages not supported by mw.language:formatNum() in core Lua libraries for MediaWiki
  ["ml-old"] = { '൦', '൧', '൨', '൩', '൪', '൫', '൬', '൭', '൮', '൯' },
  ["mn"]   = { '᠐', '᠑', '᠒', '᠓', '᠔', '᠕', '᠖', '᠗', '᠘', '᠙'},
  ["ta"]   = { '௦', '௧', '௨', '௩', '௪', '௫', '௬', '௭', '௮', '௯'},
  ["te"]   = { '౦', '౧', '౨', '౩', '౪', '౫', '౬', '౭', '౮', '౯'},
  ["th"]   = { '๐', '๑', '๒', '๓', '๔', '๕', '๖', '๗', '๘', '๙'}
}

function p.formatNum(number, lang, prec, compact)

  -- Do not alter the specified value when it is not a valid number, return it as is
  local value = tonumber(number)
  if value == nil then
    return number
  end
  -- Basic ASCII-only formatting (without paddings)
  number = tostring(value)

  -- Check the presence of an exponent (incorrectly managed in mw.language:FormatNum() and even forgotten due to an internal bug, e.g. in Hindi)
  local exponent
  local pos = string.find(number, '[Ee]')
  if pos ~= nil then
    exponent = string.sub(number, pos + 1, string.len(number))
    number = string.sub(number, 1, pos - 1)
  else
    exponent = ''
  end

  -- Check the minimum precision requested
  prec = tonumber(prec) -- nil if not specified as a true number
  if prec ~= nil then
    prec = math.floor(prec)
    if prec < 0 then
      prec = nil -- discard an incorrect precision (not a positive integer)
    elseif prec > 14 then
      prec = 14 -- maximum precision supported by tostring(number)
    end
  end

  -- Preprocess the minimum precision in the ASCII string
  local dot
  if (prec or 0) > 0 then
    pos = string.find(number, '.', 1, true) -- plain search, no regexp
    if pos ~= nil then
      prec = pos + prec - string.len(number) -- effective number of trailing decimals to add or remove
      dot = '' -- already present
    else
      dot = '.' -- must be added
    end
  else
    dot = '' -- don't add dot
    prec = 0 -- don't alter the precision
  end

  if lang ~= nil and mw.language.isKnownLanguageTag(lang) == true then
    -- Convert number to localized digits, decimal separator, and group separators
    local language = mw.getLanguage(lang)
    if compact then
      number = language:formatNum(tonumber(number), { noCommafy = 'y' }) -- caveat: can load localized resources for up to 20 languages
    else
      number = language:formatNum(tonumber(number)) -- caveat: can load localized resources for up to 20 languages
    end
    -- Postprocessing the precision
    if prec > 0 then
      local zero = language:formatNum(0)
      number = number .. dot .. mw.ustring.rep(zero, prec)
    elseif prec < 0 then
      -- TODO: rounding of last decimal; here only truncate decimals in excess
      number = mw.ustring.sub(number, 1, mw.ustring.len(number) + prec)
    end

    -- Append the localized base-10 exponent without grouping separators (there's no reliable way to detect a localized leading symbol 'E')
    if exponent ~= '' then
      number = number .. 'E' .. language:formatNum(tonumber(exponent),{noCommafy=true})
    end
  else -- not localized, ASCII only
    -- Postprocessing the precision
    if prec > 0 then
      number = number .. dot .. mw.string.rep('0', prec)
    elseif prec < 0 then
      -- TODO: rounding of last decimal; here only truncate decimals in excess
      number = mw.string.sub(number, 1, mw.string.len(number) + prec)
    end

    -- Append the base-10 exponent
    if exponent ~= '' then
      number = number .. 'E' .. exponent
    end
  end

  -- Special cases for substitution of ASCII digits (missing support in Lua core libraries for some languages)
  if digit[lang] then
    for i, v in ipairs(digit[lang]) do
      number = mw.ustring.gsub(number, tostring(i - 1), v)
    end
  end

  return number
end

return p