ماڊيول:CricketLeagueGroupStageSummary

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان


Example[سنواريو]

{{#invoke: CricketLeagueGroupStageSummary|IPL
<!-- home | away | result | margin | DL -->
| MI   | KKR  | A   | 41R  | N
| KKR   | MI  | H   | 2W   | N
| MI   | CSK  | T   |    | Y
| CSK   | MI  | H   | SO   | N
| KKR   | CSK  | N   |    | N
| CSK   | KKR  |    |    |
}}
مهمان ٽيم ←MI CSK KKR
ميزبان ٽيم ↓
ممبئي انڊيئنزمیچ برابرڪولڪتا
41 رنز
چنائي سپر ڪنگزچنائي
سوپر اوور
میچ 6
ڪولڪتا نائٽ رائيڊرزڪولڪتا
2 وڪيٽ
بلا
نتيجو
ميزبان ٽيم کٽيمهمان ٽيم کٽي
 • نوٽ: هي نتيجا ميزبان (افقي) ۽ مهمان (عمودي) ٽيمن جي مطابق آهن۔
 • نوٽ: نتيجن تي ڪلڪ ڪري مقابلي جو خلاصو ڏسو۔

local p = {}

---------- Background colours for table cells ----------
local colours = {
  H = "#CCCCFF", -- ميزبان ٽيم کٽي
  A = "#FFCCCC", -- مهمان ٽيم کٽي
  N = "#FFDEAD", -- ڊرا ٿي ويو
  D = "#F0E68C", -- بلا نتيجو
  T = "#DDFFDD" -- ميچ برابر
}

local noMatchColour = "#C0C0C0"   -- ڪا به ميچ شامل نه ڪئي وئي
local notPlayedColour = "inherit"  -- اڃا ناهي کيڏي وئيا
local errorColour = "#FF7777"    -- خطا

function trim(s)
  if not s then
    return nil
  else
    return (mw.ustring.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"))
  end
end

function getArgs(frame)
  local parent = frame:getParent();
  local args = {}
  for k,v in pairs(parent.args) do
    args[k] = trim(v)
  end
  for k,v in pairs(frame.args) do
    args[k] = trim(v)
  end
  return args;
end

--
--  Match class
--
local cricmatch = {}

cricmatch.__index = function(t, key)
  local ret = rawget(t, key)
  if ret then
    return ret
  end
  ret = cricmatch[key]
  if type(ret) == 'function' then
    return function(...)
      return ret(t, ...)
    end
  else
    return ret
  end
end

cricmatch.addResultLink = function(m, cell, text)
  cell:tag('span')
    :attr('title', string.format('میچ %d', m.id))
    :wikitext(string.format('[[#میچ%s|%s]]', m.id, text))
end

cricmatch.getMarginResult = function(m, row, matchNo)
  local team = m.result == 'H' and m.home or m.away
  local marginText
  if m.margin == 'F' then
    marginText = "Forfeited"
  elseif m.margin == 'SO' then
    marginText = "سوپر اوور"
  else
    local n = tonumber(string.sub(m.margin, 1, -2))
    local t = string.upper(string.sub(m.margin, -1, -1))
    if t == 'R' then
      marginText = "%d رنز"
    elseif t == 'W' then
      marginText = "%d وڪيٽ"
    elseif t == 'I' then
      marginText = "اننگز اور %d رنز"
    end
    if marginText and n then
      marginText = string.format(marginText, n)
      if n > 1 then marginText = marginText .. "" end
    else
      marginText = matchNo
    end
    if m.dl then
      marginText = marginText
        .. ' <span style="font-size: 85%">(D/L)</span>'
    end
  end
  local cell = addTableCell(row, colours[m.result])
    :tag('span'):wikitext(team.shortName):done()
    :tag('br'):done()
  m.addResultLink(cell, marginText)
  return cell:css('padding', '3px 5px')
end

cricmatch.getResult = function(m, row)
  local colour, text
  local matchNo = string.format('[[#میچ%s|میچ %s]]', m.id, m.id)
  if m.result == 'D' then
    -- Drawn match
    colour = colours.D
    text = 'ڊرا ٿي ويو'
  elseif m.result == 'N' then
    -- Abandoned match
    colour = colours.N
    text = 'بلا<br />نتيجو'
  elseif m.result == 'T' then
    -- Tied match
    colour = colours.T
    text = 'میچ برابر'
  elseif m.result == 'H' or m.result == 'A' then
    return m.getMarginResult(row, matchNo)
  end
  local cell
  if text and colour then
    cell = addTableCell(row, colour)
    m.addResultLink(cell, text)
  else
    cell = addTableCell(row, notPlayedColour, matchNo)
  end
  return cell:css('padding', '3px 5px')
end

function createMatch(id, home, away, result, margin, dl)
  if not home or not away then
    return nil
  end
  local match = {}
  setmetatable(match, cricmatch)
  match.id = id
  match.home = home
  match.away = away
  match.result = result
  match.margin = margin
  match.dl = dl
  return match
end

--
--  Html Builder helpers
--
function addTableRow(tbl)
  return tbl:tag('tr')
end
function addTableCell(row, bg, text)
  return row:tag('td'):css('background-color', bg):wikitext(text)
end
function addNoMatch(row)
  addTableCell(row, noMatchColour)
  return row
end

--
--  Helper functions
--
function buildLegend(container, types)
  local key = container:tag('table')
    :addClass('wikitable')
    :css('float', 'left')
    :css('text-align', 'center')
    :css('font-size', '90%')
    :css('margin', '0 0 0 10px')

  local keys = { 'H', 'A' }
  local text = {
    H = 'ميزبان ٽيم کٽي',
    A = 'مهمان ٽيم کٽي',
    D = 'ڊرا ٿي ويو',
    N = 'بلا نتيجو',
    T = 'ميچ برابر'
  }
  local count = 0
  for _, _ in pairs(types) do count = count + 1 end
  local row = addTableRow(key)
  for _, k in ipairs(keys) do
    if types[k] then addTableCell(row, colours[k], text[k]) end
  end

  local list = container:tag('ul')
    :css('font-size', '90%')
    :tag('li')
      :wikitext("'''نوٽ''': هي نتيجا " ..
        "ميزبان (افقي) ۽ مهمان (عمودي) ٽيمن جي مطابق آهن۔")
    :done()
    :tag('li')
      :wikitext("'''نوٽ''': نتيجن تي ڪلڪ ڪري " ..
        "مقابلي جو خلاصو ڏسو۔")
    :done()
  return container
end

function getMatchData(args, teams)
  local i, m = 0, 1
  local match
  local matches = {}
  local home, away, result, margin, dl
  while args[i * 5 + 5] do
    home = teams[trim(args[i * 5 + 1])]
    away = teams[args[i * 5 + 2]]
    result = args[i * 5 + 3]
    margin = args[i * 5 + 4]
    dl = args[i * 5 + 5] == "Y"
    match = createMatch(m, home, away, result, margin, dl)
    if match then
      table.insert(matches, match)
      m = m + 1
    end
    i = i + 1
  end
  return matches
end

p.create = function(args, teams, tableStyle)
  local matches = getMatchData(args, teams)

  -- organise by team
  local codes, results, types = {}, {}, {}
  for i, match in ipairs(matches) do
    local home = match.home.code
    local away = match.away.code
    if not results[home] then
      table.insert(codes, home)
      results[home] = {}
    end
    if not results[away] then
      table.insert(codes, away)
      results[away] = {}
    end
    results[home][away] = match
    types[match.result] = true
  end
  local teamsort = function(t1, t2)
    return teams[t1].fullName < teams[t2].fullName
  end
  table.sort(codes, teamsort)

  local wrapper = mw.html.create('div')

  -- Construct the header
  local container = wrapper:tag('div')
  	:css('float', 'right')
		:css('max-width', '100%')
  local tbl = container:tag('table')
  	:attr('class', 'wikitable')
		:css('width', '100%')
		:css('display', 'block')
		:css('overflow', 'auto')
		:css('border', 'none')
  if tableStyle then
    tbl:cssText(tableStyle)
  else
    tbl:css('text-align', 'center')
      :css('white-space', 'nowrap')
      :css('width', '100%')
    if #codes > 8 then
      tbl:css('font-size', (100 - (#codes - 8) * 10) .. '%')
    end
  end
  local header = addTableRow(tbl)
    :tag('th')
      :attr('scope', 'row')
      :wikitext('مهمان ٽيم ←')
    :done()
  for i, code in ipairs(codes) do
    local team = teams[code]
    header:tag('th')
      :attr('rowspan', '2')
      :attr('scope', 'col')
      :css('padding', 'inherit 10px')
      :wikitext(string.format('[[%s|%s]]', team.pageName, team.code))
      :newline()
  end
  tbl:tag('tr'):tag('th'):attr('scope', 'col'):wikitext('ميزبان ٽيم ↓')

  -- Output the main body of the table
  for i, homecode in ipairs(codes) do
    local home = teams[homecode]
    local row = addTableRow(tbl)
    local teamcell = row:tag('th')
      :attr('scope', 'row')
      :css('text-align', 'right')
      :css('padding', '3px 5px')
      :css('white-space', 'normal')
      :wikitext(string.format('[[%s|%s]]', home.pageName, home.fullName))
    for j, awaycode in ipairs(codes) do
      local match = results[homecode][awaycode]
      if match then match.getResult(row) else addNoMatch(row) end
    end
  end

  -- Legend and notes
  buildLegend(container, types)
  wrapper:tag('div'):css('clear', 'both')
  return tostring(wrapper)
end

p.IPL = function(frame)
  local args = getArgs(frame)
  local teams = mw.loadData("Module:IndianPremierLeague/Teams")
  local teamsAssoc = {}
  local i = 1
  while teams[i] do
    teamsAssoc[teams[i].code] = teams[i]
    i = i + 1
  end
  return p.create(args, teamsAssoc)
end

p.BBL = function(frame)
  local args = getArgs(frame)
  local teams = {
    ADS = {
      code    = "ADS",
      fullName  = "Adelaide Strikers",
      shortName = "Strikers",
      pageName  = "Adelaide Strikers"
    },
    BRH = {
      code    = "BRH",
      fullName  = "Brisbane Heat",
      shortName = "Heat",
      pageName  = "Brisbane Heat"
    },
    HBH = {
      code    = "HBH",
      fullName  = "Hobart Hurricanes",
      shortName = "Hurricanes",
      pageName  = "Hobart Hurricanes"
    },
    MLR = {
      code    = "MLR",
      fullName  = "Melbourne Renegades",
      shortName = "Renegades",
      pageName  = "Melbourne Renegades"
    },
    MLS = {
      code    = "MLS",
      fullName  = "Melbourne Stars",
      shortName = "Stars",
      pageName  = "Melbourne Stars"
    },
    PRS = {
      code    = "PRS",
      fullName  = "Perth Scorchers",
      shortName = "Scorchers",
      pageName  = "Perth Scorchers"
    },
    SYS = {
      code    = "SYS",
      fullName  = "Sydney Sixers",
      shortName = "Sixers",
      pageName  = "Sydney Sixers"
    },
    SYT = {
      code    = "SYT",
      fullName  = "Sydney Thunder",
      shortName = "Thunder",
      pageName  = "Sydney Thunder"
    }
  }
  return p.create(args, teams)
end

p.PSL = function(frame)
  local args = getArgs(frame)
  local teams = mw.loadData("Module:PakistanSuperLeague/Teams")
  local teamsAssoc = {}
  local i = 1
  while teams[i] do
    teamsAssoc[teams[i].code] = teams[i]
    i = i + 1
  end
  return p.create(args, teamsAssoc)
end

p.Aus = function(frame)
  local args = getArgs(frame)
  local teams = {
    NSW = {
      code    = "NSW",
      fullName  = "New South Wales",
      shortName = "NSW",
      pageName  = "New South Wales cricket team"
    },
    QLD = {
      code    = "QLD",
      fullName  = "Queensland",
      shortName = "Queensland",
      pageName  = "Queensland cricket team"
    },
    SA = {
      code    = "SA",
      fullName  = "South Australia",
      shortName = "SA",
      pageName  = "South Australia cricket team"
    },
    TAS = {
      code    = "TAS",
      fullName  = "Tasmania",
      shortName = "Tasmania",
      pageName  = "Tasmania cricket team"
    },
    VIC = {
      code    = "VIC",
      fullName  = "Victoria",
      shortName = "Victoria",
      pageName  = "Victoria cricket team"
    },
    WA = {
      code    = "WA",
      fullName  = "Western Australia",
      shortName = "WA",
      pageName  = "Western Australia cricket team"
    }
  }
  return p.create(args, teams)
end
return p